ช่อเฟอเรโร่

ช่อเฟอเรโร่ 12 ลูก 

ช่อเฟอเรโร่ 20 ลูก